เว็บไซต์ชั่วคราวระหว่างรอเวอร์ชันใหม่ทดสอบสมบูรณ์

ปฏิทินกิจกรรม

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ
ถึง


คำแนะนำ

- ไม่ควรเลือกวันที่มีโรงเรียน/หน่วยงานอื่น จองไว้ก่อนแล้วมากกว่า 100 คน (หากต้องการในช่วงวันดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ)
- ต้องจองค่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
- กรุณาติดต่อจองค่ายในวันและเวลาราชการเท่านั้น
- งดจองค่าย 1 วันในวันเสาร์
-  คู่มือการเลือกค่ายกิจกรรม


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาเช่ารถยนต์ของทางราชการ ระยะเวลาการเช่าจำนวน ๕ ปี (เริ่มเช่าตั้งแต่ปีงบประมาณ ๑๕๕๘ – ๒๕๖๒) คุณลักษณะของรถยนต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๑,๑๘๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับใช้ในราชการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- เป็นนิติบุคคลที่สอบราคาเช่าหรือจ้าง
- ดำเนินกิจการในด้านการให้บริการเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ไม่เป็นผู้มีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช หรือไมม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ฯธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
- บริษัทต้องแสดงเอกสารการเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพี่อการศึกษานครศรีธรรมชารในวันส่งมอบรถยนต์เช่า

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonsci.com หรือสอบถามโทร . ๐-๗๕๓๙-๖๓๖๓ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
(นางวัลลีย์ แก้วนพ)
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช


จองเยี่ยมชมค่าย

คำชี้แจง การเยี่ยมชมนิทรรศการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราว ในการศึกษาเรียนรู้ต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อยเพื่อให้ครอบคลุมทุกส่วนของนิทรรศการ

ซึ่งนิทรรศการต่างๆ มีดังนี้
1.นิทรรศการภายใน ที่แสดงประจำภายในตัวอาคาร ประกอบด้วย
- นิทรรศการความลับของพื้นพิภพ
- นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- นิทรรศการวัฎจักรของน้ำและ ป.ปลาน่ารู้
- นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ
- นิทรรศการปิโตเลียม
- ภาพยนตร์สามมิติ
- นิทรรศการห้อง Basic Science
- Child City นิทรรศการโลกและกิจกรรม Science for Kids ของเด็กเล็ก 3-8 ปี

2. นิทรรศการภายนอกอาคาร ประกอบด้วย
- นิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ Science Park
- นิทรรศการเปิดโลกธรณีวิทยา
- นิทรรศการนาข้าว
- ถ่ายภาพถนนสามมิติ 3D ART STREE

3. นิทรรศการชั่วคราว จะจัดแสดงเป็นครั้งคราวตามเหตุการณ์ที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย **เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ผู้เรียนต้องเข้าศึกษาทุกนิทรรศการและตอบคำถามลงในใบ Rally นิทรรศการ ที่ผู้เรียนได้รับให้ครบทุกข้อScience Film Festival #10