ประกาศด่วน

สถานศึกษา ที่เคยจองค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไว้ตั้งแต่เดือน มีนาคม - กรกฎาคม 63

หากต้องการเลื่อนค่าย เนื่องจากผลกระทบโรคโควิด - 19  ไปเป็น เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 63

สามารถจองค่ายซ้อนกับสถานศึกษา อื่นๆได้ 

โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จะรับผิดชอบค่าที่พักโฮมสเตย์ให้ 

จองค่าย www.nakhonsci.om 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  อ.อนุชิต สพานทอง 086-2725488