รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

1. ศูนย์วิทย์ฯ สามารถรับจำนวนผู้เข้าค่ายได้ไม่เกิน 150 คน (*** สถานศึกษา/หน่วยงานที่จองค่ายมาก่อนจะได้สิทธิ์พักอาคารหอพักของศูนย์วิทย์ฯ ฟรี หากจองค่ายในวันที่มีค่ายอยู่แล้ว (จองซ้อน) จะต้องไปพักที่โฮมสเตย์และจะต้องจ่ายค่าที่พักเพิ่ม 70 บาท/คน/คืน) แต่จำนวนนักเรียนรวม 2 ค่ายนั้นจะต้องไม่เกิน 150 คน (ตรวจสอบวันเข้าค่ายได้ที่ปฏิทินในเว็ปไซต์)

2. เริ่มการปฐมนิเทศ และดำเนินกิจกรรม เวลา 09.00 น. สถานศึกษา/หน่วยงานต้องเดินทางมาถึงค่ายก่อนเวลาดังกล่าว หากมาถึงหลังเวลา 10.00 น. กิจกรรมในภาคเช้าก็จะต้องยกเลิกไป เพราะมีเวลาไม่เพียงพอที่จะดำเนินกิจกรรม

3. อาคารหอพัก สามารถรองรับผู้เข้าร่วมค่ายได้ไม่เกิน 150 คน (ครูผู้ควบคุมพักอยู่ในบริเวณเดียวกับนักเรียน) และมีห้องพักครูที่สามารถรองรับได้จำนวน 8-10 คน (** เขาขุนพนมโฮมสเตย์ พักได้ไม่เกิน 80 คน ครูพักที่เดียวกับนักเรียน และค่าที่พัก 70 บาท/คน/คืน)

4. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องนำของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น เครื่องเขียน (ปากกาหรือดินสอ) ยาประจำตัว ยากันยุง รองเท้าแตะ ไฟฉาย แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ และผ้าห่มมาเอง (ศูนย์วิทย์ฯ และโฮมสเตย์มีหมอน และที่นอนไว้บริการ) *** เอกสารหรือคู่มือค่ายฯ ศูนย์วิทย์จัดเตรียมให้ อาจเตรียมแฟ้มหรือซองใส่เอกสารกันเปียกมาด้วย *** ห้องอาบน้ำของนักเรียนแยกหญิง/ชาย เป็นห้องแบบปิด มีฝักบัว

5. การส่งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา (พร้อมชื่อเล่น) และครูผู้ควบคุมมายังศูนย์วิทย์ฯ ก่อนวันเข้าร่วมค่ายอย่างน้อย 15 วัน ทาง Email : nakhon.sci@gmail.com (ไฟล์ word หรือ Excel) เท่านั้น เนื่องจากจะต้องนำรายชื่อดังกล่าวมาทำป้ายชื่อ และตรวจสอบเพื่อทำวุฒิบัตร หากสถานศึกษา/หน่วยงานไม่ส่งรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า จะทำให้ผู้เข้าร่วมค่ายไม่มีป้ายชื่อ และวุฒิบัตรที่จะได้กลับไปจะเป็นวุฒิบัตรที่ยังไม่ได้ใส่ชื่อของผู้เข้าร่วมค่าย (รายชื่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 10% ของรายชื่อทั้งหมดที่แจ้งมา)

6. จำนวนผู้เข้าร่วมค่ายสามารถเพิ่ม/ลดได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนทั้งหมดที่แจ้งไว้ในใบจองค่าย (กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

7. การพิมพ์วุฒิบัตรจะพิมพ์ตามรายชื่อที่ส่งมาทาง E-mail และให้ผู้มาเข้าร่วมค่ายตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล อีกครั้ง จึงจะจัดพิมพ์วุฒิบัตร หากวุฒิบัตรผิดหลังจากนี้ จะไม่มีการแก้ไข (ผู้เข้าร่วมค่ายทั้งนักเรียนและครูผู้ควบคุม จะได้รับวุฒิบัตรทุกคน (เฉพาะคนที่มา)

8. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องแต่งกายเหมาะสม รัดกุม เหมาะกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ** วันแรกที่มาค่ายควรแต่งชุดพละหรือยูนิฟอร์มของโรงเรียน (ไม่ควรแต่งชุดนักเรียน) รองเท้าผ้าใบ ไม่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า เสื้อผ้าต้องไม่บางหรือสั้นจนเกินไป คอเสื้อต้องไม่ลึกเกินไป ไม่สวมกางเกงบ๊อกเซอร์ (ทั้งหญิงและชาย) ในขณะทำกิจกรรม และต้องสวมรองเท้าผ้าใบในการเข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally กิจกรรมตะลุยป่าฯ และกิจกรรมปีนหน้าผา ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ สามารถสวมรองเท้าแตะได้

9. ค่าใช้จ่ายของการเข้าร่วมค่ายจ่ายวันที่มาเข้าค่ายตามจำนวนที่มาจริงด้วย เงินสด เท่านั้น

10. ศูนย์วิทย์ฯ ไม่อนุญาตให้พกพา และสูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือของมึนเมาทุกประเภท รวมทั้งยาเสพติดทุกประเภทภายในค่าย

11. ศูนย์วิทย์ฯ ไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธทุกชนิดเข้ามาในค่าย และห้ามเล่นการพนันทุกประเภทภายในค่าย

12. หากสถานศึกษา/หน่วยงานใดที่ได้จองค่ายไว้แล้ว แต่มีเหตุที่จะต้องยกเลิกการมาเข้าค่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับจองค่ายของสถานศึกษา/หน่วยงานนั้นในครั้งต่อไป แต่ถ้ายกเลิกด้วยความจำเป็นจะต้องมีหนังสือราชการจากสถานศึกษา/หน่วยงานแจ้งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน (ในกรณีที่ยกเลิกโดยไม่แจ้ง จะต้องชดเชยค่าอาหารในวันแรกของค่าย (มื้อเที่ยงและเย็น รวม 2 มื้อ) ตามจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายที่แจ้งไว้ในใบจองค่าย)

13. ไม่อนุญาตให้รถบัสที่จะรับ-ส่งผู้มาเข้าร่วมค่าย เข้ามาใน ร.ร.วัดเขาขุนพนม (เนื่องจากมีการเรียนการสอน) ส่งเสร็จรถบัสเข้าไปจอดที่เขาขุนพนมโฮมสเตย์ และหากคนขับรถบัสจะพักในห้องพักของโฮมสเตย์จะต้องจ่ายค่าห้องพักเอง (มีอาหารบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ โรงอาหารของศูนย์วิทย์ฯ)

14. โปรดศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนเดินทาง หากสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่

** นายอนุชิต สพานทอง < 08-6272-5488 > นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างานกิจกรรมค่าย)

** น.ส.นาตยา มีมาก< 08-3644-3090 > ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ตรวจสอบรายชื่อของผู้เข้าค่าย) E-mail : nakhon.sci@gmail.com

** ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.nakhonsci.com