เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ขอเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิตติยากร เป็นพระธิดาของพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัว กิติยากร วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2475 มีพระราชโอรสและพระราชธิดา 4 พระองค์

พระราชกรณียกิจ มีดังนี้ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ที่มีมากกว่า 200 โครงการทั่วประเทศ เป็นโครงการที่เพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในการเพาะปลูก หรือราษฎรที่ว่างจากฤดูเพาะปลูก  รวมถึง งานการฝึกสอนผู้สนใจฝึกทำงานหัตถกรรม และพัฒนาในแต่ละท้องถิ่นให้สวยงามมากยิ่งขึ้น  ในภาคอีสานส่งเสริมให้ทอผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ภาคใต้ส่งเสริมให้มีการจักสานย่านลิเภ ซึ่งเป็นโครงการที่อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้านที่มีความปะณีต งดงามหลายสาขา

ด้านสิ่งแวดล้อม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดธรรมชาติยิ่งนัก พระองค์เข้าพระทัยดีว่า ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร มีความสำคัญต่อชีวิตคน อย่างไรบ้าง จะทรงสอนข้าราชบริพารเสมอ ให้ช่วยรักษาป่า เมื่อได้ทรงพบว่า ป่าไม้ถูกทำลายลงจนเหลือน้อยลงทุกที จึงทรงริเริ่มโครงการ ป่ารักน้ำขึ้นในภาคอีสาน เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕ เพื่อเป็นการชักจุงให้ราษฎรรู้จักคุณค่าของป่าไม้ และช่วยกันบำรุงรักษาต้นไม้ไว้เพื่อไม่ให้พื้นดินต้องแห้งแล้งและกลับกลายไปเป็นทะเลทรายในที่สุด ในแต่ละครั้งที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมบ้านป่ารักน้ำ จะทรงวัดความสูงและวัดรอบต้นยูคาลิปตัสว่าโตขนาดใดแล้วด้วยพระองค์เอง เพื่อเปรียบเทียบความเจริญเติบโตในแต่ละปี ทรงโปรดเกล้าให้จัดหาอาชีพเสริมแก่สมาชิกบ้านป่ารักน้ำ และเสด็จฯ ไปทรงดูแลทุกข์สุขของสมาชิกเหล่านี้จนถึงบ้าน 

งานด้านอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่ พระองค์ ทรงริเริ่มมาเกือบ ๒๐ ปีแล้ว แต่ยังไม่ใคร่มีผู้ทราบกันนัก คือ งานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เนื่องจากทรงเห็นว่าคนไทยนิยมรับประทานไข่เต่า หรือที่เรียกกันว่า ไข่จะละเม็ดกันมาก ทรงเกรงว่าเต่าทะเลจะสูญพันธุ์  จึงโปรดเกล้าฯ ให้หาซื้อที่เพื่อเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เต่าทะเล ซึ่งเมื่อ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้ทราบถึงพระราชประสงค์ ก็ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเกาะมันใน ในเขตจังหวัดระยอง ให้เป็นที่ทรงเพาะเลี้ยงเต่าทะเลตามพระราชดำริ โครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นและอยู่ในความดูแลของกรมประมงตลอดมา สามารถเพาะพันธุ์เต่าทะเลได้เป็นจำนวนมาก เมื่อเต่าโตและแข็งแรงพอที่จะหาอาหารกินเองได้แล้ว ก็นำไปปล่อยลงในทะเล

อาจจะเป็นไปได้ว่าที่เต่าทะเลในน่านน้ำไทยยังคงมีอยู่จนทุกวันนี้ ก็เพราะความมีสายพระเนตรกว้างไกลของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของเรานั้นเอง 

อ้างอิง : https://www.royaloffice.th

-ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด-